Energetika

Energetika na Slovensku je v dôsledku desaťročia trvajúceho vplyvu štátu stále jedným z odvetví vyžadujúcich dôslednejšiu liberalizáciu trhu. Štátne vlastníctvo energetických podnikov vytvorilo v minulosti na trhu mnoho zásadných rozporov a deformácií. Štát ako vlastník by mal presadzovať rozvoj energetických podnikov, no regulátor robil úplný opak. Prvým dôležitým krokom je tak vytvorenie stabilného a transparentného regulačného rámca s naozaj nezávislým rozhodovaním.

Energetická politika

Cieľom našej energetickej politiky je zachovanie konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky cez čo najnižšie ceny energií. Za týmto účelom budeme presadzovať minimalizáciu výdavkov na podporné mechanizmy v energetike ako sú napríklad dotácie, výkupné ceny, výnimky a úľavy, čo bude mať pozitívny vplyv aj na koncové ceny energií pre všetkých obyvateľov Slovenska.

 • Presadíme energetiku ako odvetvie, ktoré má už dnes vysokú pridanú hodnotu, ako dôležitý exportný artikel slovenskej ekonomiky tak z pohľadu vývozu energetických komodít, surovín, úlohy slovenskej infraštruktúry, ako i z pohľadu vývozu špecifického know-how napríklad v oblasti vyraďovania jadrových zariadení, energetického strojárstva a podobne.
 • Zamedzíme premietaniu politických opatrení a rozhodnutí do cien energií, napríklad odstránením tarify za prevádzku systému a ďalším financovaním jej jednotlivých zložiek zo štátneho rozpočtu, s cieľom postupného úplného zániku takýchto výdavkov.
 • Zisk energetických regulovaných subjektov v čiastočnom alebo úplnom vlastníctve štátu vyplácaný vo forme dividendy do štátneho rozpočtu, účelovo naviažeme na výdavky spojené s energetikou – investície do infraštruktúry a sietí, vyraďovanie jadrových elektrární, či financovanie tarify za prevádzku systému.
 • Zavedieme opatrenia na efektívne využívanie domácich surovinových zdrojov, ako aj obnoviteľných zdrojov energií s cieľom zvyšovania energetickej bezpečnosti a sebestačnosti za podmienky žiadneho vplyvu na koncové ceny energií pre spotrebiteľa.
 • Postupne ukončíme nesystémovú podporu ťažby uhlia, ktorá má okrem okrem negatívneho vplyvu na ceny elektriny, aj negatívny vplyv na životné prostredie, ako aj zdravie ľudí. Alikvotné finančné prostriedky prednostne vyčleníme na urýchlenie výstavby rýchlostnej cesty spájajúcej diaľnicu D1 s regiónom Horná Nitra, za účelom vytvorenia nových investičných príležitostí pre priemysel a výrobu.

Regulácia

Platby za energie sú významnou položkou ako rodinných, tak aj firemných rozpočtov. Jednotkové ceny, ako aj ich vybrané zložky, sa stanovujú na základe regulácie, ktoré má na starosti Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej iba „úrad“). Tento úrad, ktorý kontroluje významnú časť slovenskej energetiky, dlhodobo čelí kritike pre netransparentnosť, nesystémové opatrenia a závislosť od rozhodnutí vlády. Upratovanie v energetike musí začať od podlahy.
 
 • Predseda úradu Jozef Holjenčík je považovaný za Harabina v slovenskej energetike. Našou prioritou je jeho nahradenie kompetentným, nezávislým a čestným nominantom. Ak aj v jeho prípade vzniknú pochybnosti o jeho nezávislosti, okamžite navrhneme prezidentovi jeho odvolanie.
 • Za účelom transparentnosti a férovosti regulácie v sieťových odvetviach zverejníme vstupné informácie a kompletné vzorce, ktoré slúžia na výpočet cien energií alebo ich zložiek.
 • Zrušíme reguláciu cien energií pre malé podniky, nakoľko konkurenčné prostredie je v súčasnosti už dostatočne pripravené na liberalizáciu cien aj v tomto segmente.
 • Odstránime povinnosť platiť distribučné poplatky za spotrebu energie, ktorú si spotrebiteľ sám vyrobil a v mieste spotreby bez využitia distribučnej sústavy aj spotreboval.
 • Znížime a zjednotíme poplatok za pripojenie výrobcov elektriny do sústavy, tzv. G-komponent na úroveň, ktorá je povolená predpismi Európskej únie.

Elektrina a plyn

Reprivatizácia materskej spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a. s. (ďalej iba „SPP“) má čisto politické pozadie a dôvody, pričom ekonomicky na to dopláca predovšetkým štát. SPP je dodávateľ plynu pre domácnosti, malé a stredné podniky, ako aj veľkoodberateľov. Dostatočne rozvinuté konkurenčné prostredie na všetkých týchto úrovniach je prostredím, kde však štát ako aktér na liberalizovanom trhu s plynom nemá čo hľadať.
 

Neprípustná je taktiež súčasná situácia v Slovenských elektrárňach, keď štát ako minoritný vlastník prostredníctvom štátnych orgánov negatívne ovplyvňuje chod a hodnotu tejto spoločnosti. V súvislosti so Slovenskými elektrárňami je na stole taktiež otázka dostavby Mochoviec, ktorú treba v záujme energetickej bezpečnosti Slovenska urýchlene doriešiť.

 • Úplnou privatizáciou SPP dosiahneme zvýšenie jej konkurencieschopnosti a hospodárnosti, čím sa vytvorí priestor na znižovanie cien plynu pred odberateľov. Súčasne tým zamedzíme jej ďalšiemu zneužívaniu na politickú propagandu, ako je to v prípade tzv. vratiek za plyn. Podiely štátu v dcérskej spoločnosti SPP Infrastructure ostanú zachované bez zmeny.
 • Administratívne podporíme urýchlenie dostavby dvoch blokov jadrovej elektrárne v Mochovciach, za súčasnej podmienky dodržania všetkých bezpečnostných, environmentálnych a technologických predpisov, a bez potreby ďalšieho navyšovania rozpočtu.
 • Prípadnú výstavbu ďalších nových blokov jadrových elektrární podporíme iba po predchádzajúcej verejnej a odbornej diskusii, za podmienky nulového finančného vkladu zo strany štátu, či potreby iných opatrení, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na cenu elektriny.
 • Podporíme úplnú doprivatizáciu spoločnosti Slovenské elektrárne a. s. ,tak aby sa Slovenská republika zbavila všetkých záväzkov a dlhov vyplývajúcich z vlastníctva 34% podielu.
 • Zjednodušíme administratívu pre výrobcov elektriny pripojených do miestnych a regionálnych distribučných sústav odstránením duplicitných povinností a zrušením hlásenia údajov operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou.
 • Prehodnotíme Koncepciu využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov na Slovensku za účelom revízie jednotlivých lokalít definovaných pre malé vodné elektrárne, ktoré sú pod častou kritikou nielen ochranárskych združení, rybárov a vodákov, ale aj miestnych obyvateľov.

Teplárenstvo

Teplárenské spoločnosti momentálne ťažia zo svojho dominantného postavenia a zákonnej podpory, ktorá je im v porovnaní s decentralizovanými systémami vykurovania poskytovaná. Toto má negatívny vplyv na rozvoj podnikania v tejto oblasti, ako aj na ceny tepla, ktoré sú často nadhodnotené. Tepelná energetika bola taktiež za posledných pár rokov veľmi výrazne poznačená záujmami lobistických skupín, čo sa prejavilo neprimerane nadradenou pozíciou centrálneho zásobovania tepla voči individuálnemu vykurovaniu. Centrálne zásobovanie teplom má svoje opodstatnenie, ale iba v prípade, pokiaľ je nákladovo efektívnejšie ako individuálne. Ľudia by tiež mali mať možnosť slobodne sa rozhodnúť kto, ako a za koľko im bude dodávať teplo.
 
 • Budeme presadzovať úplnú privatizáciu štátnych teplárenských spoločností v záujme zvýšenia efektívnosti týchto podnikov a zníženia cien tepla pre odberateľov.
 • Odstránime zákonnú diskrimináciu individuálneho vykurovania v prípadoch, keď bude toto nákladovo efektívnejšie a environmentálne vhodnejšie ako centrálne zásobovanie teplom.
 • Metódou rozúčtovania nahradíme povinnosť merania tepla koncovým odberateľom, ktoré dodal konečnému spotrebiteľovi v prípadoch, keď meranie nie je nákladovo efektívne.

Siete

Sieťové prepojenia sú základom bezpečnosti a spoľahlivosti dodávok energií pre veľkoodberateľov ako aj maloodberateľov. V tomto smere viac ako inde platí, že nikto nie je ostrov, a preto je spoľahlivé prepojenie dôležitým pilierom centralizovanej energetiky. Posilnenie prenosovej sústavy a jej nové cezhraničné prepojenia nám taktiež uľahčujú výstavbu a pripájanie nových zdrojov na výrobu elektriny. V prípade plynu, vzhľadom na situácie z minulosti, keď bola napr. ohrozená jeho dodávka z Ruska, je zase potrebné diverzifikovať aj trasy a cudzozemské zdroje. Pri návrhu riešení však treba vždy zohľadniť aj environmentálne charakteristiky územia, ktorým má plánovaná líniová stavba prechádzať.
 
 • Presadíme relevantné opatrenia, najmä projekty, ktoré prispievajú k diverzifikácii trás a zdrojov energie, ako je napríklad vybudovanie nových prenosových trás elektrickej energie s Maďarskom a Rakúskom.
 • Politicky podporíme projekt Eastring ako vhodnú možnosť diverzifikácie dopravy plynu v rámci Európy a teda aj na Slovensko.
 • Nepovolíme výstavbu nového ropovodného prepojenia cez Žitný ostrov, ktorý je vzácnym zásobníkom pitnej vody stredoeurópskeho významu. Budeme presadzovať alternatívne trasovanie a sprístupnenie súvisiacej dokumentácie verejnosti.

Celý volebný program strany SaS si môžete prečítať TU.